فروش اونس جهانی در نرخ 1929.94

سیگنال شماره 6:

فروش اونس جهانی

نقطه ورود: 1929.94

هدف: 1901.96

حد ضرر: 1945.47

نرخ ریسک فری: 1916.91

حد ضرر سیگنال شماره 5 مورد اصابت قرار گرفت