خرید اونس جهانی در نرخ 1942.29

سیگنال شماره 7:

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1942.29

هدف: 1961.33

حد ضرر: 1933.27

نرخ ریسک فری: 1950.31

به سیگنال شماره 6 دستور کلوز داده شد