سفارش خرید اونس جهانی در نرخ 1943.58

سیگنال شماره 4:

سفارش خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1943.58

هدف اول: 1951.41

هدف دوم: 1966.88

حد ضرر: 1936.83

به سیگنال شماره 3 اونس جهانی دستور کلوز داده شد