خرید اونس جهانی در نرخ 1963.71

سیگنال شماره 5:

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1963.71

هدف: 1993.29

حد ضرر: 1945.22

نرخ ریسک فری: 1971.85

به سیگنال شماره 4 اونس جهانی دستور کلوز داده شد