به سیگنال شماره 2 اونس جهانی دستور کلوز داده شد

فروش اونس جهانی

نقطه ورود: 2000.40

هدف اول: 1976.82

هدف دوم: 1946.44

حد ضرر: 2025.40

دستور کلوز داده شد

410+ پیپ


حد سود اول سیگنال شماره 2 اونس جهانی مورد اصابت قرار گرفت