به سیگنال شماره 3 اونس جهانی دستور کلوز داده شد

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1927.23

هدف اول: 1940.97

هدف دوم: 1961.17

حد ضرر: 1909.32

دستور کلوز سیگنال در نقطه ی ورود

خرید اونس جهانی در نرخ 1927.23