حد سود اول سیگنال شماره 4 مورد اصابت قرار گرفت

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1943.58

هدف اول: 1951.41

هدف دوم: 1966.88

حد ضرر: 1936.83

حد سود اول سیگنال شماره 4 مورد اصابت قرار گرفت

79+ پیپ

سفارش خرید سیگنال شماره 4 فعال شد