به سیگنال شماره 4 اونس جهانی دستور کلوز داده شد

خرید اونس جهانی 

نقطه ورود: 1943.58

هدف اول: 1951.41

هدف دوم: 1966.88

حد ضرر: 1936.83

دستور کلوز داده شد

200+ پیپ


حد سود اول سیگنال شماره 4 مورد اصابت قرار گرفت