حد ضرر سیگنال شماره 5 مورد اصابت قرار گرفت

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1963.71

هدف: 1993.29

حد ضرر: 1945.22

نرخ ریسک فری: 1971.85

حد ضرر مورد اصابت قرار گرفت

185- پیپخرید اونس جهانی در نرخ 1963.71