به سیگنال شماره 6 دستور کلوز داده شد

فروش اونس جهانی

نقطه ورود: 1929.94

هدف: 1901.96

حد ضرر: 1945.47

نرخ ریسک فری: 1916.91

دستور کلوز صادر شد

149+ پیپ


سیگنال شماره 6 به نرخ ریسک فری اصابت کرد