تحلیل اونس جهانی 6 اکتبر (تحلیل دوم)
حد ضرر سیگنال شماره 10 مورد اصابت قرار گرفت