حد سود سیگنال شماره 7 مورد اصابت قرار گرفت

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1942.29

هدف: 1961.33

حد ضرر: 1933.27

نرخ ریسک فری: 1950.31

حد سود مورد اصابت قرار گرفت

193+ پیپ


سیگنال شماره 7 به نرخ ریسک فری اصابت کرد