حد ضرر سیگنال شماره 8 مورد اصابت قرار گرفت

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1924.21

هدف: 1945.17

حد ضرر: 1918.25

نرخ ریسک فری: 1932.33

حد ضرر مورد اصابت قرار گرفت

60- پیپ

سفارش خرید اونس جهانی در نرخ 1924.21