سیگنال شماره 9 به نرخ ریسک فری اصابت کرد

خرید اونس جهانی

نقطه ورود: 1882.04

هدف: 1898.32

حد ضرر: 1874.69

75+ پیپ

خرید اونس جهانی در نرخ 1882.04