سیگنال شماره 18: AUDCHF فروش

 AUDCHF

 فروش

 نقطه ی ورود: 0.64683

 هدف: 0.64109

 حد ضرر: 0.64950

معامله ی خرید شاخص سهام S&P در نرخ 3371.4 را در نرخ 3411.6 (40+ پیپ) ببندید