خرید شاخص سهام داوجونز در نرخ 27430.22

  نقطه ی ورود:27430.22

حد سود: 27933.2

حد ضرر: 27315.4

فروش شاخص سهام UK100 در نرخ 6410.8