معامله خرید شاخص سهام داوجونز در نرخ 27430.5 را در نرخ 27770.1 (330+ پیپ) ببندید

 

خرید شاخص سهام S&P در نرخ 3371.4