فروش شاخص سهام داوجونز از نرخ 29428.2

فروش شاخص سهام داوجونز از نرخ 29428.2

حد ضرر: 29538.6

هدف: 29185.1

شاخص سهام استوک EUSTX50 به حد ضرر اصابت کرد