شاخص سهام داوجونز در نرخ ورود 29428.2, به هدف اصابت کرد

نقطه ی ورود: 29428.2

هدف:29538.6

حد ضرر:29185.1

 به هدف اصابت کرد

 330 پیپ

فروش شاخص سهام داوجونز از نرخ 29428.2