فروش شاخص سهام داوجونر در نرخ 29881

 نقطه ی ورود: 29881

حد ضرر :29960

حد سود: 29746.8

شاخص سهام داوجونز در نرخ ورود 29428.2, به هدف اصابت کرد