شاخص سهام استوک EUSTX50 به حد ضرر اصابت کرد

نقطه ی ورود: 3062.3

حد سود: 3236.1

حد ضرر: 3027.5

به حد ضرر اصابت کرد

خرید شاخص سهام استوک اروپا EUSTX50 در نرخ 3062.3