خرید شاخص سهام S&P در نرخ 3371.4

 نقطه ی ورود: 3371.4

حد سود: 3420.1

حد ضرر: 3355.7

خرید شاخص سهام داوجونز در نرخ 27430.22