معامله ی خرید شاخص سهام S&P در نرخ 3371.4 را در نرخ 3411.6 (40+ پیپ) ببندید

در اینجا بنویسید...

معامله خرید شاخص سهام داوجونز در نرخ 27430.5 را در نرخ 27770.1 (330+ پیپ) ببندید