رشد 0.4% سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ماه آگوست
شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱۱.۴٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۱٪ برای آن بود به عدد ۰.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۲.۶٪ بوده است. شاخص سفارشات به غیر از بخش دفاعی اما بهتر از ۱٪ انتظارات به عدد ۱.۸٪ رسید. دوره گذشته عدد ۲.۵٪ بوده است.

شاخص سفارشات کالاهای با دوام ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۱۱.۴٪ بوده است.

خالص این شاخص نیز که پیش بینی عدد ۱٪ برای آن بود به عدد ۰.۴٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۶٪ بوده است.


شاخص سفارشات به غیر از بخش دفاعی اما بهتر از ۱٪ انتظارات به عدد ۱.۸٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۵٪ بوده است.د...

بولتن اقتصادی فصلی بانک مرکزی انگلستان
بولتن اقتصادی فصلی بانک مرکزی انگلستان می گوید: کسب و کارها گزارش داده اند که کووید۱۹ و اقدامات مهار کننده آن منجر به نزول ۳۰٪ فروشها در فصل دوم شده است. و انتظار می رود در نیمه دوم سال کاهش بیشتری در اشتغال وجود داشته باشد.