کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا باقی مانده
سخنگوی دولت انگلستان: کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا در بیشتر نواحی دشوار مذاکره وجود دارند. زمان بسیار اندک است. موجب دلگرمی است که اکنون طرفین بر مبنای متن حقوقی در حال مذاکره هستند.

سخنگوی دولت انگلستان:

کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا در بیشتر نواحی دشوار مذاکره وجود دارند.

زمان بسیار اندک است.

موجب دلگرمی است که اکنون طرفین بر مبنای متن حقوقی در حال مذاکره هستند.

با شیوع کووید۱۹ نگرانی ها در اقتصاد آلمان نیز در حال رشد است
شاخص فضای کسب و کار IFO آلمان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظار می رفت عدد ۹۳ باشد به عدد ۹۲.۷ رسید. دوره قبل این عدد ۹۳.۴ بوده است. ارزیابی فعلی اقتصاد اما بهتر از عدد ۸۹.۸ انتظارات به عدد ۹۰.۳ رسید. دوره گذشته عدد ۸۹.۲ بوده است. اقتصاددان موسسهIFO می گوید: با شیوع کووید۱۹ نگرانی ها در اقتصاد آلمان نیز در حال رشد است. پیش بینی رشد جدا از اقدامات محدودسازی دوم می باشد.