شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده پایین تر از انتظارات
شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۰۲۵ میلیون بوده است کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۵۹K رسید. دوره گذشته عدد ۱.۰۱۱ میلیون بوده است.

شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۰۲۵ میلیون بوده است کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۵۹K رسید.

دوره گذشته عدد ۱.۰۱۱ میلیون بوده است.

کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا باقی مانده
سخنگوی دولت انگلستان: کارهای زیادی جهت از بین بردن شکافها با اتحادیه اروپا در بیشتر نواحی دشوار مذاکره وجود دارند. زمان بسیار اندک است. موجب دلگرمی است که اکنون طرفین بر مبنای متن حقوقی در حال مذاکره هستند.