موارد ابتلا به کووید۱۹ طی دو الی سه هفته آتی افزایش خواهند یافت
کمیسیون اتحادیه اروپا از دولتهای عضو این اتحادیه خواسته است تا در واکنش به به جهش های نگران کننده کرونا اقدامات جدی تری را اتخاذ کنند. همچنین این اتحادیه خواستار اِعمال راهکارهای هماهنگ تست گیری و نیز استفاده از تست های آنتی ژنی شده است. اورزولا فن در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید موارد ابتلا به کووید۱۹ طی دو الی سه هفته آتی افزایش خواهند یافت.

کمیسیون اتحادیه اروپا از دولتهای عضو این اتحادیه خواسته است تا در واکنش به به جهش های نگران کننده کرونا اقدامات جدی تری را اتخاذ کنند.

همچنین این اتحادیه خواستار اِعمال راهکارهای هماهنگ تست گیری و نیز استفاده از تست های آنتی ژنی شده است.


 اورزولا فن در لین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید موارد ابتلا به کووید۱۹ طی دو الی سه هفته آتی افزایش خواهند یافت.

هشدار اتحادیه اروپا
به گزارش رویترز و به نقل از برخی منابع اتحادیه اروپا هشدار می دهد که واکسن کووید۱۹ به مقدار کافی برای کل جمعیت این ناحیه تا انتهای سال ۲۰۲۱ وجود نخواهد داشت.