شاخص مدعیان هفتگی بیمه‌بیکاری ایالات متحده
شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ارزیابی فصل سوم ، که انتظارات برای آن عدد ۳۱٪ بوده است به عدد۳۳.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۳۱.۴٪- بوده است. شاخص مدعیان هفتگی بیمه‌بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۳ اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد۷۷۵K بوده به عدد ۷۵۱Kرسید. دوره گذشته عدد۷۸۷K بوده است.

شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در ارزیابی فصل سوم ، که انتظارات برای آن عدد ۳۱٪ بوده است به عدد۳۳.۱٪  رسید.


دوره گذشته عدد ۳۱.۴٪- بوده است.


شاخص مدعیان هفتگی بیمه‌بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۳ اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد۷۷۵K بوده به عدد  ۷۵۱Kرسید.


دوره گذشته عدد۷۸۷K بوده است.

ظرفیت بخش مراقبت ویژه کشور طی چند هفته آتی تکمیل خواهد شد
آنگلا مرکل صدراعظم آلمان می گوید: ظرفیت بخش مراقبت ویژه کشور طی چند هفته آتی تکمیل خواهد شد. اقدامات بهداشتی به خودی خود جهت مقابله با کووید۱۹ دیگر کافی نخواهند بود. جریان اقتصادی در جایی که از تماس غیر ضروری می تواند اجتناب گردد باید ادامه یابد. بسیاری از اقدامات همه گیری بر آزادی و شرکت های ضعیف تاثیر گذار هستند. آماده سازی جهت واکسیناسیون در آلمان در جریان است.