نظرات رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: شیوع مجدد بیماری رشد اقتصادی را به چالش کشیده است. اقتصاد مومنتوم حرکتی خود را فراتر از انتظارات از دست میدهد. فعالیتهای خدماتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. تمامی اطلاعات از جمله نرخ ارز به دقت ارزیابی میشود. تورم به دلیل نرخهای پایین انرژی، پایین آمده است. نزول چشمگیری در چشم انداز کوتاه مدت مشاهده میشود. اقدامات مهار کننده ( بیماری) بر فعالیتهای اقتصادی فشار وارد کرده است. داده های اخیر و نظرسنجیها، اشاره به آهسته شدن فعالیتهای اقتصادی در فصل چهارم خواهد داشت. تورم باید تا اوایل ۲۰۲۱ منفی باقی بماند. وی بر لزوم موضع گیری هماهنگ و جاه طلبانه در سیاستهای مالی علیه بیماری تاکید کرد. نباید هیچ تاخیری در اعمال بسته محرک بعدی صورت گیرد. شورای ریاستی تصویب کرد که در جلسه بعدی ECB مجدداً چشم انداز خود را بازیابی کند( استفاده از تمامی ابزارها در صورت لزوم). ما همزمان نهایت انعطاف پذیری را در خریدهای اوراق قرضه در مقابله با همه گیری یا همان PEPP از خود نشان میدهیم تا تمامی مشکلات را برطرف کنیم. رشد اقتصادی فصل چهارم کمتر خواهد بود. داده های تولید ناخالص داخلی فصل سوم که فردا جمعه منتشر خواهد شد ممکن است به طرز غافلگیر کننده ای خوب باشد. ماه نوامبر ماه منفی خواهد بود ( به لحاظ نشانگرهای اقتصادی)
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

شیوع مجدد بیماری رشد اقتصادی را به چالش کشیده است.

اقتصاد مومنتوم حرکتی خود را فراتر از انتظارات از دست میدهد.

فعالیتهای خدماتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

تمامی اطلاعات از جمله نرخ ارز به دقت ارزیابی میشود.

تورم به دلیل نرخهای پایین انرژی، پایین آمده است. 

نزول چشمگیری در چشم انداز کوتاه مدت مشاهده میشود.

اقدامات مهار کننده ( بیماری) بر فعالیتهای اقتصادی فشار وارد کرده است.

داده های اخیر و نظرسنجیها، اشاره به آهسته شدن فعالیتهای اقتصادی در فصل چهارم خواهد داشت.


تورم باید تا اوایل ۲۰۲۱ منفی باقی بماند.

وی بر لزوم موضع گیری هماهنگ و جاه طلبانه در سیاستهای مالی علیه بیماری تاکید کرد.

نباید هیچ تاخیری در اعمال بسته محرک بعدی صورت گیرد.

شورای ریاستی تصویب کرد که در جلسه بعدی ECB مجدداً چشم انداز خود را بازیابی کند( استفاده از تمامی ابزارها در صورت لزوم).

ما همزمان نهایت انعطاف پذیری را در خریدهای اوراق قرضه در مقابله با همه گیری یا همان PEPP از خود نشان میدهیم تا تمامی مشکلات را برطرف کنیم.

رشد اقتصادی فصل چهارم کمتر خواهد بود.

داده های تولید ناخالص داخلی فصل سوم که فردا جمعه منتشر خواهد شد ممکن است به طرز غافلگیر کننده ای خوب باشد.

ماه نوامبر ماه منفی خواهد بود ( به لحاظ نشانگرهای اقتصادی)

اظهارات وزیر اقتصاد آلمان در ارتباط با کروناویروس
وزیر اقتصاد آلمان آلتمایر: ما باید اساس موفقیت اقتصادی را در دوران همه گیری حفظ نماییم. زنجیره ی تامین بین المللی در این دوره ی زمانی گسسته نشده است. انتظار نداریم اقتصاد آلمان مانند آنچه در موج اول رخ داد، فرو بپاشد. در ماه های پیش رو با پاندمی و عوارض آن مقابله خواهیم کرد. تنها در سال ۲۰۲۲ به خروجی اقتصادی قبل از همه گیری خواهیم رسید.