اقتصاد فرانسه در سال جاری ۱۱٪ نزول می کند
وزیر دارایی فرانسه لمایر در مصاحبه رادیویی: اقتصاد فرانسه در سال جاری ۱۱٪ نزول می کند. اقتصادی در فصل چهارم خواهیم داشت که دشوار خواهد بود.

وزیر دارایی فرانسه لمایر در مصاحبه رادیویی:

اقتصاد فرانسه در سال جاری ۱۱٪ نزول می کند.

اقتصادی در فصل چهارم خواهیم داشت که دشوار خواهد بود.

نانسی پلوسی در مصاحبه با بلومبرگ
نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصاحبه با بلومبرگ می گوید: ارقام مربوط بهGDP ثابت می کند که ما حتی به محرکهای بیشتری نیاز داریم. این روند از بین خواهد رفت و به تزریقی مجدد نیاز داریم.