تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
داده های تورمی ایالات متحده در ماه سپتامبر
شاخص تورمیCore PCE در ارزیابی ماهیانه سپتامبر٫ که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است. شاخص مصارف شخصی در ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد۱.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱٪ بوده است. شاخص درآمد شخصی نیز که پیش بینی می شد عدد ۰.۴٪ را نشان دهد به عدد ۰.۹٪رسید. دوره گذشته عدد ۲.۷٪- بوده است.

شاخص تورمیCore PCE در ارزیابی ماهیانه سپتامبر٫ که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد۰.۲٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است.


شاخص مصارف شخصی در ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد۱.۴٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۱٪ بوده است.


شاخص درآمد شخصی نیز که پیش بینی می شد عدد ۰.۴٪ را نشان دهد به عدد ۰.۹٪رسید.


دوره گذشته عدد ۲.۷٪- بوده است.

رشد اقتصاد کانادا در ماه آگوست
شاخص تولید ناخالص داخلی کانادا در ارزیابی ماهیانه آگوست که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۹٪ بود به ۱.۲٪عدد رسید. دوره گذشته عدد ۳٪ بوده است.