خروجی نفت اوپک در ماه اکتبر
خروجی نفت اوپک در ماه اکتبر با افزایش ۲۱۰ هزار بشکه در روز به ۲۴.۵۹ میلیون بشکه رسید که بیشتر عرضه مربوط لیبی و عراق می شود.

خروجی نفت اوپک در ماه اکتبر با افزایش ۲۱۰ هزار بشکه در روز  به ۲۴.۵۹ میلیون بشکه رسید که بیشتر عرضه مربوط لیبی و عراق می شود.

داده های تورمی ایالات متحده در ماه سپتامبر
شاخص تورمیCore PCE در ارزیابی ماهیانه سپتامبر٫ که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است. شاخص مصارف شخصی در ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد۱.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱٪ بوده است. شاخص درآمد شخصی نیز که پیش بینی می شد عدد ۰.۴٪ را نشان دهد به عدد ۰.۹٪رسید. دوره گذشته عدد ۲.۷٪- بوده است.