میزان حداقل وام دهی به کسب و کارهای کوچک
فدرال رزرو ایالات متحده میزان حداقل وام دهی به کسب و کارهای کوچک را از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار کاهش می دهد.

فدرال رزرو ایالات متحده میزان حداقل وام دهی به کسب و کارهای کوچک را از ۲۵۰ هزار دلار به ۱۰۰ هزار دلار کاهش می دهد.

خروجی نفت اوپک در ماه اکتبر
خروجی نفت اوپک در ماه اکتبر با افزایش ۲۱۰ هزار بشکه در روز به ۲۴.۵۹ میلیون بشکه رسید که بیشتر عرضه مربوط لیبی و عراق می شود.