وزیر تجاری انگلستان در مورد توافق تجاری با ایالات متحده
وزیر تجاری انگلستان تراس در مورد توافق تجاری با ایالات متحده گفت: پنجمین دور از مذاکرات توافق تجاری بین ایالات متحده و انگلستان تکمیل شد. ما اعتقاد داریم که در موقعیت خوبی قرار داریم و پس از انتخابات ایالات متحده رو به جلو حرکت کنیم.

وزیر تجاری انگلستان تراس در مورد توافق تجاری با ایالات متحده گفت: 

پنجمین دور از مذاکرات توافق تجاری بین ایالات متحده و انگلستان تکمیل شد.

ما اعتقاد داریم که در موقعیت خوبی قرار داریم و پس از انتخابات ایالات متحده رو به جلو حرکت کنیم.

شاخص بخش تولیدیPMI آلمان
شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی نهایی ماه اکتبر با اصلاح صعودی به عدد ۵۸.۲ رسید. دوره گذشته عدد ۵۸ بوده است. نکته مهم در خصوص داده های مدیران خرید اثرات موج دوم کووید و اقدامات محدودسازی اخیر بر داده های فصل چهارم ناحیه یورو می باشد.