واکسن کمپانی آسترازنکا
به گزارش برخی منابع گفته می شود کمپانی آسترازنکا آماده است تا صدها میلیون دوز واکسن ارائه کند. برنامه هفتگی تحویل واکسن به طور تقریبی با برنامه های واکسیناسیون دولت انگلستان مطابقت دارد.

به گزارش برخی منابع گفته می شود کمپانی آسترازنکا آماده است تا صدها میلیون دوز واکسن ارائه کند.

برنامه هفتگی تحویل واکسن به طور تقریبی با برنامه های واکسیناسیون دولت انگلستان مطابقت دارد.در اینجا بنویسید...

اظهارات رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: چیزی در ارتباط با نرخ های منفی امروز نگفته ایم و جدول زمانی برای آن تعیین نخواهیم کرد اما کار برروی آن ادامه دارد. در ارتباط با برگزیت باتوجه به ادامه یافتن مذاکرات انجام پیش بینی ها با فرض سناریو توافق درست است. اگر چشم انداز تورمی ضعیف شود در این شرایط کمیته سیاست های پولی آماده است تا در صورت لزوم جهت رسیدن به اهداف اقدام کند.