کنار زدن مانع اصلی بودجه ریکاوری
به گزارش برخی منابع گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا مانع اصلی سر راه بودجه ریکاوری این ناحیه را کنار زدند. گفته می شود این اقدام با توافق بر سر قانون مداری حاصل شده است.

به گزارش برخی منابع گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا مانع اصلی سر راه بودجه ریکاوری این ناحیه را کنار زدند.

گفته می شود این اقدام با توافق بر سر قانون مداری حاصل شده است.

واکسن کمپانی آسترازنکا
به گزارش برخی منابع گفته می شود کمپانی آسترازنکا آماده است تا صدها میلیون دوز واکسن ارائه کند. برنامه هفتگی تحویل واکسن به طور تقریبی با برنامه های واکسیناسیون دولت انگلستان مطابقت دارد.