تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماهیانه
تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۲.۷٪ بود به عدد ۱.۶٪ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است. بحث انتخابات ایالات متحده از یک سو و اقدامات محدود سازی اخیر به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید۱۹ در آلمان سبب شده تا بازار اهمیت کمتری به چنین داده ای در شرایط فعلی دهد.

تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۲.۷٪ بود به عدد ۱.۶٪ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.


بحث انتخابات ایالات متحده از یک سو و اقدامات محدود سازی اخیر به دلیل افزایش موارد ابتلا به کووید۱۹ در آلمان سبب شده تا بازار اهمیت کمتری به چنین داده ای در شرایط فعلی دهد.

پیش بینی های کمیسیون اتحادیه اروپا
کمیسیون اتحادیه اروپا در پیش‌بینی‌های خود اشاره می کند که: بهبودی اقتصاد سال ۲۰۲۱ برای ناحیه یورو نسبت به انتظارات قبلی کاهش داشته باشد و ۴.۲ درصد باشد. رشد سال ۲۰۲۲ را ۳٪ پیش بینی می کند. تورم سال ۲۰۲۰ در اطراف ۰.۳٪ پیش بینی می شود و سال آینده انتظار ۱.۱٪ می رود. پیش بینی ها فرض می کنند که محدودیت های کووید۱۹ برای دو سال پابرجا باشند اما به تدریج کاهش یابند. فرض فنی بیان می کند که هیچ توافق تجاری بین انگلستان و اروپا حاصل نخواهد شد.