بانک مرکزی نمی خواهد هرگونه اقدامی را با ورود به دسامبر کنار بگذارد
در حالیکه ۱۰ دسامبر نشست بعدی بانک مرکزی اروپا برگزار می شود از اعضای این بانک مرکزی آقای نات می گوید: بانک مرکزی نمی خواهد هرگونه اقدامی را با ورود به دسامبر کنار بگذارد. بانک مرکزی به طور جداگانه به نرخ تبادلی نگاه نمی کند.

در حالیکه ۱۰ دسامبر نشست بعدی بانک مرکزی اروپا برگزار می شود از اعضای این بانک مرکزی آقای نات می گوید:

بانک مرکزی نمی خواهد هرگونه اقدامی را با ورود به دسامبر کنار بگذارد.

بانک مرکزی به طور جداگانه به نرخ تبادلی نگاه نمی کند.

عدم توافق تا 15 نوامبر
گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و انگلستان احتمالاً نتوانند تا مهلت نهایی ۱۵ نوامبر به توافق تجاری جدید دست یابند.