تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
کریستین لاگارد در مورد گزینه های روی میز
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: در حالیکه تمامی گزینه ها بر روی میز هستند اما برنامهPEPP وTLTRO ثابت کرده اند که در شرایط فعلی اثربخشی خود را دارند و می توانند نسبت به نحوه تحولات ویروس به شکل پویا تنظیم شوند. تحولات نرخ های تبادلی ممکن است بر مسیر تورم تاثیر منفی بگذارند. واضح است که ریسکهای پیش رو اقتصاد افزایش یافته اند. تاثیر همه گیری احتمالاً تا سال ۲۰۲۱ بر فعالیت های اقتصادی فشار بیاورد.

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:

در حالیکه تمامی گزینه ها بر روی میز هستند اما برنامهPEPP وTLTRO ثابت کرده اند که در شرایط فعلی اثربخشی خود را دارند و می توانند نسبت به نحوه تحولات ویروس به شکل پویا تنظیم شوند.

تحولات نرخ های تبادلی ممکن است بر مسیر تورم تاثیر منفی بگذارند.

واضح است که ریسکهای پیش رو اقتصاد افزایش یافته اند.

تاثیر همه گیری احتمالاً تا سال ۲۰۲۱ بر فعالیت های اقتصادی فشار بیاورد.

بانک مرکزی نمی خواهد هرگونه اقدامی را با ورود به دسامبر کنار بگذارد
در حالیکه ۱۰ دسامبر نشست بعدی بانک مرکزی اروپا برگزار می شود از اعضای این بانک مرکزی آقای نات می گوید: بانک مرکزی نمی خواهد هرگونه اقدامی را با ورود به دسامبر کنار بگذارد. بانک مرکزی به طور جداگانه به نرخ تبادلی نگاه نمی کند.