تاریخی در ذهن برای خروجی بررسی نرخ های منفی وجود ندارد
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی: دادهGDP هم راستا با چیزی بوده که انتظار می رفته. بهبودی قدرتمندی در انگلستان داشتیم. اما همچنان شکاف بزرگی وجود دارد. خبرهای واکسن مطابق با پیش بینی های بانک مرکزی بوده است و این خبرها فشارهای مربوط به شرایط نامطمئن را کاهش می دهد. تاریخی در ذهن برای خروجی بررسی نرخ های منفی وجود ندارد. ما در ارتباط با کنترل منحنی بازدهی صحبت کرده ایم اما ایده خوبی برای اجرایی سازی در انگلستان نیست، باور ندارم که لزوم شدیدی در حال حاضر برای آن وجود داشته باشد. قبل از تصمیم گیری در باره اینکه آیا نرخ های منفی قابل انجام است، کارهای زیادی باید با بانکها صورت پذیرد.

رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی:

دادهGDP هم راستا با چیزی بوده که انتظار می رفته.

بهبودی قدرتمندی در انگلستان داشتیم.

اما همچنان شکاف بزرگی وجود دارد.

خبرهای واکسن مطابق با پیش بینی های بانک مرکزی بوده است و این خبرها فشارهای مربوط به شرایط نامطمئن را کاهش می دهد.

تاریخی در ذهن برای خروجی بررسی نرخ های منفی وجود ندارد.

ما در ارتباط با کنترل منحنی بازدهی صحبت کرده ایم اما ایده خوبی برای اجرایی سازی در انگلستان نیست، باور ندارم که لزوم شدیدی در حال حاضر برای آن وجود داشته باشد.

قبل از تصمیم گیری در باره اینکه آیا نرخ های منفی قابل انجام است، کارهای زیادی باید با بانکها صورت پذیرد.

رشد سرمایه گذاری کسب و کارها ضعیف تر از مصارف خصوصی
شاخصGDPانگلستان در ارزیابی مقدماتی فصلی فصل سوم که انتظارات برای آن عدد ۱۵.۸٪ بود به عدد ۱۵.۵٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱۹.۸٪- بوده است. شاخص تولیدات کارخانه ای انگلستان در ارزیابی ماه سپتامبر که انتظارات برای آن عدد ۱٪ بود به عدد ۰.۲٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۷٪ بوده است. تولیدات صنعتی ماه سپتامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۸٪ بود به عدد ۰.۵٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۳٪ بوده است. موسسهONS انگلستان می گوید میزان هزینه ها همچنان به طور قابل توجهی پایین تر از سطوح قبل از اثرگذاری همه گیری هستند. رشد سرمایه گذاری کسب و کارها ضعیف تر از مصارف خصوصی بوده است.