شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده
شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۰.۳٪ رسید دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. در مقیاس سالیانه خالص هزینه تولید کننده پایین تر از عدد ۱.۲٪ انتظارات به عدد ۱.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است.

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۰.۳٪ رسید


دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. 


خالص این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۱٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است.


در مقیاس سالیانه خالص هزینه تولید کننده پایین تر از عدد ۱.۲٪ انتظارات به عدد ۱.۱٪ رسید.


دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است. 

اختلافات در ارتباط با زمینه برابری و شیلات همچنان پابرجا هستند
سخنگوی دولت انگلستان در آخرین به روز رسانی از مذاکرات تجاری برکسیت می گوید: اختلافات در ارتباط با زمینه برابری و شیلات همچنان پابرجا هستند. گفتگوها آخر هفته متوقف می شوند و از هفته آینده در بروکسل از سر گرفته خواهند شد.