سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده
سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۸۲ بود به عدد ۷۷ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۸۱.۸ بوده است. انتظارات تورمی این شاخص اما بهتر از عدد ۲.۶٪ قبلی به عدد ۲.۸٪ رسید.

سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۸۲ بود به عدد ۷۷ نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۸۱.۸ بوده است.


انتظارات تورمی این شاخص اما بهتر از عدد ۲.۶٪ قبلی به عدد ۲.۸٪ رسید.

شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده
شاخص هزینه تولید کننده ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۰.۳٪ رسید دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. خالص این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. در مقیاس سالیانه خالص هزینه تولید کننده پایین تر از عدد ۱.۲٪ انتظارات به عدد ۱.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱.۲٪ بوده است.