اظهارات رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد
رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد که امسال عضو غیر رای دهنده می باشد در تازه ترین اظهار نظر خود بیان داشته است که: واکسن نزدیک شود سرمایه گذاری ها به طور اساسی افزایش می یابند و احتمال پایان همه گیری نیز افزایش می یابد. فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ های بهره فکر نمی کند و راه درازی پیش روی اقتصاد جهت جهش وجود دارد. در حال حاضر سرعت خرید دارایی ها موثر بوده است و سیاست ها در جایگاه مناسبی قرار دارند. حتی اگر فدرال رزرو در انتهای سال به برنامه اظطراری خود پایان دهد بازار ها می دانند که امکان بازگشایی وجود دارد.

رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد که امسال عضو غیر رای دهنده می باشد در تازه ترین اظهار نظر خود بیان داشته است که:

واکسن نزدیک شود سرمایه گذاری ها به طور اساسی افزایش می یابند و احتمال پایان همه گیری نیز افزایش می یابد.

فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ های بهره فکر نمی کند و راه درازی پیش روی اقتصاد جهت جهش وجود دارد.

در حال حاضر سرعت خرید دارایی ها موثر بوده است و سیاست ها در جایگاه مناسبی قرار دارند.

حتی اگر فدرال رزرو در انتهای سال به برنامه اظطراری خود پایان دهد بازار ها می دانند که امکان بازگشایی وجود دارد.

سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده
سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۸۲ بود به عدد ۷۷ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۸۱.۸ بوده است. انتظارات تورمی این شاخص اما بهتر از عدد ۲.۶٪ قبلی به عدد ۲.۸٪ رسید.