مذاکرات شیلات در جایگاه مناسبی قرار ندارند
وزیر امور خارجه ایرلند کاونی می گوید: فکر می کنم در نهایت توافق حاصل شود اما اگر همه چیز فرو بپاشد باعث شگفتی نخواهد شد. چرا که مذاکرات شیلات در جایگاه مناسبی قرار ندارند و تنها نسبت به اواسط تابستان پیرامون امتیازات جزئی بحث شده است.

وزیر امور خارجه ایرلند کاونی می گوید:

فکر می کنم در نهایت توافق حاصل شود اما اگر همه چیز فرو بپاشد باعث شگفتی نخواهد شد.

چرا که مذاکرات شیلات در جایگاه مناسبی قرار ندارند و تنها نسبت به اواسط تابستان پیرامون امتیازات جزئی بحث شده است.

اول دسامبر زودترین تاریخی است که می توانیم واکسن را ببینیم
وزیر بهداشت انگلستان هنکوک در خصوص واکسن کمپانی فایزر می گوید: همکاری بسیار نزدیکی با کمپانی فایزر داریم و در اول دسامبر جهت عرضه آن آماده خواهیم بود. اول دسامبر زودترین تاریخی است که می توانیم واکسن را ببینیم.