نشست کمیته وزارتی نظارت بر اوپک بدون نتیجه گیری
گفته می شود نشست کمیته وزارتی نظارت بر اوپک بدون نتیجه گیری و ارائه الزامات جهت حمایت از تمدید کاهش خروجی به پایان رسیده است.

گفته می شود نشست کمیته وزارتی نظارت بر اوپک بدون نتیجه گیری و ارائه الزامات جهت حمایت از تمدید کاهش خروجی به پایان رسیده است.

رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با بسته کمکی
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با بسته کمکی می گوید: سنا همچنان خواهان تصویب بسته کمکی بیشتر مقابله با کووید۱۹ می باشد. در چند روز آینده چیزهای زیادی در ارتباط با بسته مصرفی مشخص خواهد شد. امیدواریم کنگره بتواند تا انتهای هفته به توافق بالقوه دو حزبی پیرامون اندازه بودجه دولتی برسد.