پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آلمان
پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آلمان: چشم انداز رشد اقتصادی به دلیل موج دوم ویروس تضعیف شده است و ریسک های نزولی بسیار بزرگ هستند. انتظار می رود اقتصاد آلمان در سال جاری حدود ۵.۵٪ نزول کند و تنها بخشی از آن در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد آلمان:

چشم انداز رشد اقتصادی به دلیل موج دوم ویروس تضعیف شده است و ریسک های نزولی بسیار بزرگ هستند.

انتظار می رود اقتصاد آلمان در سال جاری حدود ۵.۵٪ نزول کند و تنها بخشی از آن در سال ۲۰۲۱ بهبود یابد.

اثربخشی ۹۵٪ در آنالیزهای نهایی
کمپانی فایزر وBioNtech می گویند واکسن کووید۱۹ اثربخشی ۹۵٪ در آنالیزهای نهایی کارایی آزمایشات فاز سوم نشان داده است. این دو کمپانی در نظر دارند تا ظرف چند روز جهت مجوز استفاده اضطراری درخواست ارائه کنند.