شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده
شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱.۵۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۴۵ میلیون رسید. دوره گذشته عدد ۱.۵۴۵ میلیون بوده است. شاخص نوسازی نیز که پیش بینی برای آن عدد ۱.۴۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۳ میلیون رسید. دوره قبل عدد ۱.۴۱۵ میلیون بوده است.

شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱.۵۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۴۵ میلیون رسید.


دوره گذشته عدد ۱.۵۴۵ میلیون بوده است.


شاخص نوسازی نیز که پیش بینی برای آن عدد ۱.۴۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۳ میلیون رسید.


دوره قبل عدد ۱.۴۱۵ میلیون بوده است.

شاخص هزینه مصرف کننده کانادا
شاخص هزینه مصرف کننده کانادا در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۰.۴٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است. گزارش خالص CPI نیز که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود در ارزیابی سالیانه ماه اکتبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۹٪ بود به عدد ۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۱٪ بوده است.