ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده
ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی EIA در ارزیابی هفته منتهی به ۱۳ نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۶۵ میلیون بود به عدد ۰.۸ میلیون رسید. دوره گذشته عدد ۴.۲۷۸ میلیون بوده است.

ذخایر هفتگی نفت خام ایالات متحده منتشره از سوی EIA در ارزیابی هفته منتهی به ۱۳ نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۱.۶۵ میلیون بود به عدد ۰.۸ میلیون رسید.


دوره گذشته عدد ۴.۲۷۸ میلیون بوده است.

شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده
شاخص مجوز ساخت و ساز ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه اکتبر که انتظارات برای شاخص عدد ۱.۵۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۴۵ میلیون رسید. دوره گذشته عدد ۱.۵۴۵ میلیون بوده است. شاخص نوسازی نیز که پیش بینی برای آن عدد ۱.۴۶ میلیون بوده به عدد ۱.۵۳ میلیون رسید. دوره قبل عدد ۱.۴۱۵ میلیون بوده است.