تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
عدم توافق تا 15 نوامبر
گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و انگلستان احتمالاً نتوانند تا مهلت نهایی ۱۵ نوامبر به توافق تجاری جدید دست یابند.

گفته می شود مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و انگلستان احتمالاً نتوانند تا مهلت نهایی ۱۵ نوامبر به توافق تجاری جدید دست یابند.

اهمیت دارد که در بررسی نرخ های منفی مشارکت وجود داشته باشد
عضو بانک مرکزی انگلستان تنریرو: شواهد مثبتی در ارتباط با نرخ های منفی از اروپا وجود دارد که به خوبی جواب داده است. ما در دنیایی از نرخ های بهره پایین برای دراز مدت خواهیم بود و اهمیت دارد که در بررسی نرخ های منفی مشارکت وجود داشته باشد