اتمام برنامه های وام دهی موجب ناامیدی است
اتمام برنامه های وام دهی موجب ناامیدی است عضو غیر رای دهنده به نرخ های بهره چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو در مصاحبه باCNBC: برنامه وام دهی مربوط به همه گیری بسیار کارآمد بوده اند و از اینکه می بینیم در حال اتمام هستند ناامید شده ام. اقتصاد با وجود ویروس کار می کند اما ریسک ها در حال افزایش هستند. نرخ های بهره را تا زمانیکه حداکثر اشتغال و هدف تورمی ۲٪ حاصل نشود در صفر نگه خواهیم داشت. تمدید سررسیدها بخشی از ابزار های فدرال رزرو است همچنین می توانیم ترازنامه را در صورت لزوم سریعتر افزایش دهیم. فدرال رزرو و خزانه داری گفتگو خواهند کرد. کارهای زیادی جهت انجام وجود دارند.

اتمام برنامه های وام دهی موجب ناامیدی است 

عضو غیر رای دهنده به نرخ های بهره چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو در مصاحبه باCNBC:

برنامه وام دهی مربوط به همه گیری بسیار کارآمد بوده اند و از اینکه می بینیم در حال اتمام هستند ناامید شده ام.

اقتصاد با وجود ویروس کار می کند اما ریسک ها در حال افزایش هستند.

نرخ های بهره را تا زمانیکه حداکثر اشتغال و هدف تورمی ۲٪ حاصل نشود در صفر نگه خواهیم داشت.

تمدید سررسیدها بخشی از ابزار های فدرال رزرو است همچنین می توانیم ترازنامه را در صورت لزوم سریعتر افزایش دهیم.

فدرال رزرو و خزانه داری گفتگو خواهند کرد.

کارهای زیادی جهت انجام وجود دارند.


رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر
رشد شاخص خرده فروشی کانادا در ماه سپتامبر شاخص خرده فروشی کانادا در ارزیابی ماهیانه سپتامبر که انتظارات برای شاخص عدد ۰.۲٪ بوده به عدد ۱.۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۴٪ بوده است. خالص خرده فروشی ماه سپتامبر که پیش بینی برای آن عدد ۰.۲٪ بود به عدد ۱٪ رسید. دوره گذشته عدد ۰.۵٪ بوده است.